قیمت

چه پارکینگ هایی نمایش داده شوند؟

با ارایه رایگان جای پارک خود ضمن کمک به شهروندان، به حفظ محیط زیست کمک کنیم

مبلغ به تومان
قیمت : 2000

برای ثبت پارکینگ های عمومی، خصوصی و یا سازمانی میبایست از اپلیکیشن مدیریت پارکینگ ها استفاده نمایید.

دانلود
درخواست پارکینگ
ثبت پارکینگ